×

Kjøp av selskaper

Dette er en temaside for kjøp av bedrifter. Her finner du en samlet oversikt over de mest relevante teamene rundt en transaksjon om kjøp av en bedrift. Informasjonen er holdt på et kort, og overordnet nivå. Siden er ment for deg som er kjent med temaet, og er i en prosess hvor du vurderer kjøp av bedrift. Du oppmuntres til å ta kontakt med oss, dersom du ønsker å fordype deg i noen av problemstillingene.

Hva er oppkjøp av selskaper?

Ved et oppkjøp gir selger fra helt eller delvis fra seg kontrollen og kontantstrømmen fra selskapet til den kjøpende part. Det er i hovedsak tre forskjellige nye eiere som kommer inn. I SMB-markedet er det mest vanlig at kjøperen er en industriell aktør, men det kommer i økende grad inn finansielle investorer som ser på markedet som en attraktiv aktivaklasse. Når ledende ansatte ønsker å kjøpe sitt eget selskap kalles dette gjerne en MBO, som er en forkortelse av Management Buyout. Dette er en relativt vanlig transaksjonsform i SMB, og gjøres ofte i sammenheng med finansieringsbistand fra bank eller i samarbeid med en finansiell investor.

Hva er forskjellen mellom ulike oppkjøpsvarianter

Et oppkjøp kan i hovedsak gjøres opp med kontanter, aksjer eller konvertering av gjeld. Det forekommer også relativt ofte en kombinasjon av disse. I tillegg er det ikke uvanlig at noe av kjøpesummen utbetales over tid, og at den kan være knyttet til utviklingen i selskapet over noe tid. Dette kalles gjerne earn-out, og kan ha en varighet på mellom ett og fire år.

Hovedtema i et oppkjøp

Viktige momenter i et oppkjøp er først å utarbeide en målgruppe med potensielle oppkjøpskandidater. I neste fase tar vi kontakt med målselskapet, noen ganger uten å avdekke hvem vi er engasjert av. Deretter arrangerer vi møter mellom partene og innhenter informasjon til verdivurdering, viktige avtaler og annen kritisk informasjon. Videre bistår vi i forhandlinger, valg av transaksjonsmodell og innhenter juridisk kompetanse.

Mot slutten av prosessen bistår vi i utforming av bud, organisering av due dilligence og forhandlinger rundt en endelig kjøpsavtale.

Hvor mange selskapstransaksjoner er det årlig i Norge

Det skjer hvert år mellom 1.000 og 2.000 eierskifter i Norge, og vår erfaring er at dette volumet er på vei opp. Det er utvilsomt svingninger innen ulike bransjer og industrier. For eksempel gikk transaksjonshyppigheten innen oljeservice kraftig ned samtidig med fallet i oljeprisen og investeringstakten på norsk sokkel.

Andre bransjer opplever oppkjøpsbølger som varer i kortere eller lengre perioder. Eksempler på dette er bl.a. de tradisjonelle mediehusene som har vært nødt til å kjøpe seg kompetanse og markedsposisjon innen digitale medier, og innen bygg & anleggssektoren der stadig økende størrelse på offentlige anbud og kontrakter har ført til at mange større aktører har vokst betydelig gjennom oppkjøp og fusjoner de siste årene. Dette er industrier våre rådgivere har jobbet aktivt med, sammen med en rekke andre bransjer.

Hvordan kommer markedet for selskapstransaksjoner til å utvikle seg

Det er stadig flere virksomheter som skifter eiere i Norge. Dette skyldes flere årsaker. Først og fremst nærmer en rekke eiere seg pensjonsalder, og de har ikke alltid naturlige arvtagere i egen familie eller internt i selskapet. Økte myndighetskrav og teknologisk utvikling kan også gjøre det vanskelig å stå alene, og flere eiere ser det som formålstjenlig å bli en del av en større konstellasjon. Fremveksten av investeringsmiljøer som PE-fond og famíly-offices, bidrar også sterkt til at vi ser en økende transaksjonsmengde i norsk næringsliv. Disse sørger for både kapital og strategisk forståelse fra tilsvarende virksomheter de har investert i tidligere.

Hvorfor kjøper investorer selskaper

Investorer ser i økende grad på SMB-bedrifter som en attraktiv investeringsklasse. Avkastningen på kapitalen er god, og det finnes en rekke gode selskaper å investere i, med en akseptabel risikoprofil.

Når lønner det seg å kjøpe selskaper

En industriell aktør ser først og fremst på et oppkjøp som en mulighet til rask vekst, komme inn på nye geografiske områder, komplimenterende kundemasse eller produktspekter, tilgang til teknologi eller for å få et konkurransemessig overtak.

Hvordan planlegger du et selskapskjøp

Et oppkjøp er en omfattende prosess. Spørsmål man vil avdekke i forkant er hvilke selskaper som passer inn strategisk, hvilke risikoparametere som kjennetegner både bransjen og de spesifikke oppkjøpsmålene og hvilke selskaper det kan være mulig å komme frem til en avtale med. Dette krever erfarne rådgivere, og en bevissthet rundt egen strategi, kompetanse og finansiell løfteevne.

Hvorfor skal du foreta en verdivurdering av selskapet

Det er flere grunner til at en verdivurdering av målselskapet kan være fordelaktig. For det første får man en ide om hva markedet kan være villige til å betale. En verdivurdering kan også gi både eier og interessenter innblikk i hvilke deler av selskapet som går bra, og hvor det er rom for forbedringer. I en forhandlingssituasjon kan man også på forhånd ha avdekket punkter som kan være problematiske for å komme til enighet om en endelig avtale. Ved oppkjøp kan tilgangen til relevant informasjon være en begrensende faktor for å avdekke alle aspekter.

Hva innebærer en verdivurdering av selskapet

En verdivurdering av et selskap kan i prinsippet deles inn i to forskjellige metoder: Inntjeningsbaserte metode og balansebaserte verdsettingsmetoder. En inntjeningsbasert metode beregner fremtidig inntjening, og verdsetter selskapet ut fra et fremtidsperspektiv. De vanlige metodene her er neddiskontering av fremtidig kontantstrøm og P/E-metoden som beregner verdien av selskapet ut fra en multippel av årlig resultat. Er f.eks. årlig resultat 10 millioner, og det er rimelig å benytte en multiplikator på 10 i bransjen, er selskapets verdi 100 mill kroner. Balansebaserte metoder gjør en verdivurdering av selskapets eiendeler fratrukket gjeld og eventuelt utsatt skatt der dette er relevant. Disse metodene ser på historiske verdier. De vanligste metodene er bokført egenkapital, substansverdi og likvidasjonsverdi.

Hvem kan utføre en verdivurdering av selskapet

De som best kan utføre verdivurderinger av SMB-selskaper er de som har vært med på transaksjoner i det samme markedet. De kjenner best til hvilke kriterier som påvirker prisingen mest, og de har den nødvendige erfaringen som vet hvordan både en kjøper og selger ser på verdier. Du bør alltid sørge for å få en ekstern verdivurdering.

Hva koster det å kjøpe et selskap

Her er det kostnader ved kjøpsprosessen det dreier seg om. Det er ikke mulig å gi noe fasitsvar på dette, men vi kan peke på faktorer indikatorer. Du må forberede deg på å betale for bransjeinnsikt og erfaring. Hvert kjøp er unikt og det er langt fra kjøp av standardiserte produkter. Du sikrer effektiv bruk av eksterne rådgivere ved å ha planlagt kjøpsprosessen godt. Dersom du er klar på dine mål, din tidshorisont og har en realistisk investeringsvilje bidrar du til å gjøre kjøpsprosessen lettere. Dersom du underveis endrer mål, strategi og preferanser, vil prosessen bli langt mer kostbar.

Hva er markedsverdien på selskapet

Markedsverdien på et selskap er til syvende og sist den verdien en kjøper er villig til å betale for selskapet, ikke en verdi fastsatt av en utenforstående aktør. Det er dessverre mange som overser dette. En god rådgiver kan sikre at du betaler en fair pris for selskapet.

Hvor lønnsomt er det å kjøpe selskapet

Lønnsomheten i et oppkjøp varierer mye. Prisen på selskapet er selvsagt viktig, men strategisk match, risikovurdering og ledelsesfokus er det som ofte avgjør hvor vellykket et oppkjøp til slutt blir.

Hvordan lykkes du med oppkjøp

SJ Corporate innleder alltid med en workshop med kunden for å skape en felles forståelse av strategiske, operasjonelle og finansielle mål med et oppkjøp. I tilfeller med hvor kunder ønsker å se på muligheten for å gjennomføre flere oppkjøp bistår vi med en oppkjøpsplan, hvor vi rangerer mulige targets og iverksetter i forhold til denne planen.

Suksessen i et oppkjøp er mest knyttet til oppkjøpende selskaps evne til å gjennomføre en rask integreringsprosess. Problemet er altså ikke selve kjøpet, men hva du gjør etterpå for å bevare og øke verdien i det oppkjøpte selskapet. Et sitat fra en ukjent CFO: ”De oppkjøpene som var suksesser, ville vært suksess med 50 % høyere pris. Fiaskoene ville vært fiaskoer, selv med 50 % lavere pris. Med andre ord; slaget står ikke på den siste millionen du kan spare.

Du må også være oppmerksom på kundelojalitet. Verdien av det oppkjøpte selskapet forringes dersom kundene forsvinner til konkurrentene. Mange konkurrenter er ekstra oppmerksomme i en fusjonsprosess. Kundene vil ofte også være skeptiske. En grundig kommunikasjonsplan gjerne kombinert med lojalitetsbevarende tiltak til de viktigste kundene er sentralt.

Hvor lang tid tar det å gjennomføre en oppkjøpsprosess

En oppkjøpsprosess tar gjerne fra mellom tre og tolv måneder. Dette avhenger av kjøperens mål, strategi og betalingsvillighet. I tillegg er tilgangen på kjøpskandidater en meget viktig faktor, selgerens innstilling til selskapstransaksjoner og forventinger til pris. En komplisert eierstruktur kan gjøre kjøpsprosessen lengre.

Hvordan kommer du i gang med oppkjøpsprosessen

Du bør selv gjøre noen forarbeider for å sikre at du starter i riktig retning. Du vet best selv hva som trigger en initiering. Sett ned målsettinger som går på investeringsbeløp, tidsramme og mål med oppkjøpet. Lag deretter en profil på det ideelle selskapet. Dersom du ikke har noen prefererte eksterne partnere, bør du søke på web og gjennomføre sonderingsmøter med de eksterne rådgiverne du mener matcher dine behov best.

Hvem kan bistå deg i oppkjøpsprosessen

Dersom du har tilstrekkelig erfaring og kapasitet selv fra oppkjøpsprosesser i samme bransjer, vil du kunne gjennomføre mye av prosessen selv. Dette krever god kompetanse i finans-/økonomiavdelingen + juridisk innsikt i oppkjøpsprosesser. Det er uansett smart å ta kontakt med et kompetent rådgivingsmiljø for en nærmere vurdering. Det kan være høy avkastning på å investere i en workshop for å avklare roller, ansvar og plan for en oppkjøpsprosess.

Hvilke problemer/utfordringer kan du støte på i en oppkjøpsprosess

Det smarteste du kan gjøre for å minimere problemer og utfordringer er en grundig planleggingsprosess. Jo sikrere du er i målsetting, ambisjoner og kriterier for et godt kjøp, desto smidigere vil en oppkjøpsprosess kunne gå.

En stor utfordring kan være det som skjer i integrasjonsprosessen etter oppkjøpet. Det kan være undervurderte kulturelle forskjeller.

Hvem bør du velge som rådgiver

Ved et oppkjøp er det viktig å velge en rådgiver som både har erfaring fra transaksjoner og også har interne ressurser som har erfaring fra operativ virksomhet. Rådgiverne i SJ Corporate har bred erfaring fra tidligere transaksjoner i alt fra små selskaper til børsnoterte virksomheter. Flere av de ansatte har også operativ erfaring fra flere bransjer og erfaring som investorer i SMB-selskaper.

^